15. september 2017

Skatteinformation august 2017

Folketinget har i maj 2017 vedtaget at nedsætte en kommission – af vittige hoveder benævnt en havarikommission – til at undersøge, hvad det egentlig er, der er sket med SKAT. Undersøgelsen skal gå tilbage til 2005, men det er sandsynligt, at man er nødt til at gå længere tilbage, hvis man virkelig ønsker at afdække grunden til havariet.

Mange ønsker også at ”placere et ansvar”, herunder et politisk ansvar for miseren. Om det overhovedet er muligt, er tvivlsomt, men det bliver fornøjeligt – eller trist, alt efter temperament – at følge forsøget herpå. Der var eksempelvis ni skatteministre fra fire forskellige partier i perioden fra 2005 til 2015, hvor den nuværende trådte til. Og diverse finansministre har vel også haft et og andet at sige!

Men ellers må man lade Folketinget, at mere end 25 års nedskæringer på skatteområdet er slut. I 2016 blev det vedtaget at tilføre SKAT flere milliarder kroner over en periode på fire år, herunder en personaletilførsel på 1.000 årsværk. De stadige afsløringer af international skatteunddragelse har i år ført til at afsætte yderligere 100 millioner kroner over de næste fire år til etablering af et nyt center for at styrke indsatsen på dette område. Og endelig er der i enighed vedtaget en såkaldt folketingsbeslutning om at indkalde til politiske drøftelser om flere ressourcer og årsværk til SKATs indsatsområder, det vil sige skatte- og momskontrol.

Det kan dog konstateres, at skattesystemet trods alt ikke er brudt sammen. Det hænger nok sammen med, at der bredt i samfundet er en forståelse for, at det ikke er ønskeligt.

Sidste år blev der opnået enighed om et nyt ejendomsvurderingssystem, der efter planen løber af stablen i 2018/2019. I år blev der skabt enighed om principperne i et nyt boligbeskatningssystem, der får virkning, når de nye ejendomsvurderinger foreligger. I 2018-2020 ind føres en midlertidig indefrysningsordning for grundskyld,  medens der fra 2021 indføres en permanent indefrysningsordning for nominelle stigninger i de samlede ejendomsskatter ud over en bagatelgrænse. De indefrosne beløb forfalder til betaling, når ejendommen afstås.  Man kan fravælge ordningen og i stedet betale ejendomsskatterne løbende. Vi vil i Skatteinformation vende tilbage til emnet på et senere tidspunkt, når principperne er blevet mere nagelfaste.

Det nye vurderingssystem får også betydning bagudrettet. Viser det sig, at vurderingen af en ejendom har været for høj, vil ejeren for årene 2011-2018 automatisk få tilbagebetalt for meget betalt skat af ejendommen.

Som det fremgår af publikationen, har der i Folketinget også været kræfter til andre initiativer på skatteområdet.

Emnet for billedkavalkaden er veje. Som det vil ses, kan der være tale om imponerende bygningsværker. Temaet symboliserer også, at der er en vej ud af vildnisset, også ud af det vildnis, som lovgivningen på skatteområdet til tider synes at forekomme.

Godt efterår.