18. maj 2002

Ændring af momsloven

Forslaget til ændring af momsloven er nu vedtaget. Ændringen betyder bl.a. at momsregistreringsgrænsen og grænsen for månedsvis momsafregning hæves.

Vedtagelsen af L 137 om ændring af momsloven betyder bl.a.:

  • Hævelse af den obligatoriske momsregistreringsgrænse
  • Hævelse af grænsen for obligatorisk månedsvis momsafregning
  • Forlængelse af angivelses- og betalingsfristen for juni måneds moms
  • Momsfritagelse for visse velgørende foreninger

Hævelse af momsregistreringsgrænsen

Fra og med 1. juli 2002 hæves momsregistreringsgrænsen fra 20.000 kr. til 50.000 kr. Grænsen måles på, hvorvidt omsætningen i en løbende 12-måneders periode overstiger 50.000 kr..

Allerede momsregistrerede virksomheder, som ikke forventer, at omsætningen i løbet af en løbende 12-måneders periode overstiger 50.000 kr., kan vælge at lade sig afmelde fra momsregistrering.

Afmeldelsen har som konsekvens, at eventuel tidligere fratrukket moms på varelager skal tilbagebetales til statskassen. Hvis virksomheden tidligere har fratrukket moms på driftsmidler, som ikke har været anvendt af virksomheden i 5 hele regnskabsår inklusive anskaffelsesåret, skal denne moms tilbagebetales, men tilbagebetalingen kan dog reduceres med 20 % pr. regnskabsår, hvor driftsmidlet har været anvendt til momspligtig aktiviteter.

Ændringen omfatter kun virksomheder, som er etableret her i landet. Udenlandske virksomheder, som er momsregistreret i Danmark, skal stadig opretholde momsregistreringen uanset størrelsen af den danske omsætning.

Der er desuden indført en forøgelse af den obligatoriske registreringsgrænse for blindes salg af varer og ydelser. Fremover skal registrering kun ske, hvis den blindes omsætning overstiger 170.000 kr. i løbet af en løbende 12-måneders periode.

Hævelse af grænsen for månedsvis momsafregning

Momsregistrerede virksomheder skal fremover kun angive og betale moms på månedsbasis, hvis den årlige omsætning overstiger 15 mio. kr.

Den årlige omsætning opgøres som omsætningen i andet halvår af år 1 og første halvår af år 2, og ændringen af momsperioden vil have virkning fra 1. januar i år 3.

Eventuel omregistrering af virksomheder, som i dag afregner moms på månedsbasis, sker på grundlag af virksomhedens momspligtige leverancer i en 12-måneders-periode, der omfatter anden halvdel af kalenderåret 2000 og første halvdel af kalenderåret 2001. Virksomhedens momsperiode kan kun forlænges, hvis virksomheden i hele den nævnte 12-måneders periode har angivet og indbetalt momsen rettidigt.

Også fremover vil en virksomhed, som opdeles på flere momsregistreringsnumre (delregistrering), skulle afregne moms på måndesbasis uanset størrelsen af omsætningen i de enkelte momsregistreringer.

Forlængelse af angivelses- og betalingsfrist for juni måneds moms

Fra og med juni måned 2002 skal virksomheder, som afregner moms på månedsbasis, angive og betale juni måneds skyldige moms senest den 10. august.

Angivelse og betaling af moms vedrørende andre måneder skal som nu ske senest den 25. i efterfølgende måned.

Momsfritagelse for velgørende foreninger

Almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. kan fra og med den 1. juli 2002 sælge varer og ydelser uden moms i forbindelse med afholdelsen af aktiviteter, under forudsætning af, at fritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Desuden vil adgangen til at afholde velgørende arrangementer ikke være begrænset i antal eller varighed.

Ved vurderingen af, om momsfritagelsen vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning, vil nedenstående have afgørende betydning:

Prisfastsættelsen er et afgørende element ved vurderingen. Har den almenvelgørende eller almennyttige forening fastsat en salgspris svarende til markedsværdien eller en vejledende udsalgspris, vil fritagelsen ikke kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Ved vurderingen af prisfastsættelsen skal salgsprisen ved et sammenligneligt salg lægges til grund. Man kan således ikke sammenligne salgspriser på varer, der serveres på en beværtning med salgspriser i en forening.

Andre elementer såsom afstanden til nærmeste konkurrent, salgets omfang, anvendelse af markedsføring m.v. kan også være relevante for vurderingen af, hvorvidt der foreligger konkurrencefordrejning.

Det er endvidere en betingelse for momsfriheden, at overskuddet fuldt ud anvendes til foreningens eget formål, samt at overskuddets anvendelse på told- og skattemyndighedernes anmodning kan dokumenteres.

Levering af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter er dog ikke omfattet af fritagelsen. Med salg af forretningsmæssig karakter tænkes først og fremmest på salg fra et fast salgssted som en kiosk, et cafeteria, en sportsshop eller lignende. Afgørelsen af, hvorvidt der er tale om et fast salgssted, skal træffes ud fra en konkret vurdering.

Foreninger, der i dag er momsregistrerede, kan afmelde sig fra registrering, men afmeldelsen vil have samme konsekvens for eventuel tidligere fratrukket købsmoms som omtalt ovenfor.

Foreninger, som ønsker at gøre brug af fritagelsen, skal ikke på forhånd ansøge myndighederne om tilladelse. Hvis foreningen opfylder betingelserne for momsfritagelse, kan bestemmelsen anvendes uden videre.

 
Artiklen er udarbejdet i samarbejde med Revitax