Moms & afgifter

Produktionsskoler

8. februar 2019

Salg af elevproducerede varer og ydelser bliver fritaget for moms

Omstrukturering og moms

26. marts 2018

Pas på de momsmæssige konsekvenser!

Momspligt?

19. marts 2018

Er der moms på indtægter fra coaching, terapi, supervision mv.?

Salg af ejendom - momsmæssige betragtninger

15. marts 2018

... når sælger har drevet momspligtig virksomhed fra ejendommen

Lavere afgift ved generationsskifte

30. marts 2017

Lovforslag lemper bo- og gaveafgifter

Moms af "gratis" varer og tjenesteydelser

22. februar 2017

SKAT har fokus på de såkaldte salgsfremmende tiltag

Moms ved salg af bygninger til nedrivning

30. maj 2016

Landsskatteretten underkender SKAT's hidtidige praksis

Undgå dansk registreringsafgift

26. maj 2016

Under visse betingelser kan aktiviteter i udlandet betyde afgiftsfritagelse

Elafgift

7. april 2016

Skærpede fakturakrav som betingelse for godtgørelse af elafgift

Salg af ejendomsselskab

15. juni 2015

Momsfri formidling ved salg af aktier i ejendomsselskab

Nye moms- og afgiftsregler

7. januar 2015

Fra den 1. januar 2015 gælder en række nye regler

Efteropkrævning af moms

1. december 2014

SKAT har ændret praksis

Momsfri virksomhedsoverdragelse

1. april 2014

Handel med byggegrunde og nye bygninger

Moms på betalingsgebyrer ved netsalg

11. marts 2014

SKAT udsender meddelelse om betalingsgebyrer

Elektroniske tjenesteydelser

27. februar 2014

Nye momsregler med virkning fra 1. januar 2015

Omvendt betalingspligt

17. januar 2014

Nyt regelsæt fra 1. juli 2014

Moms- og afgiftsregler ændres

18. december 2013

Virkning fra 1. januar 2014

Godtgørelse af el- og energispareafgift

28. november 2013

Nyt vedrørende godtgørelse af energispareafgift

Forlængede kredittider på moms

5. november 2013

Både fordele og ulemper ved de nye regler

Tilbagebetaling af energiafgifter

15. oktober 2013

Behov for fremskyndet tilbagebetaling fra den 1. januar 2014?

Moms af tab på debitorer

24. september 2013

Hvornår er der fradragsret for moms af tab på debitorer?

Husstandsvindmøller og solcelleanlæg

2. juli 2013

Udskydelse af fristen for afmeldelse fra momsregistrering

Momspligt i foreninger og organisationer

20. juni 2013

Mulighed for at undgå afregning af moms

Momsfradrag for udgifter til bespisning

13. juni 2013

Landsskatteretten ændrer SKATs hidtidige praksis

Lønsumsafgift for finansielle virksomheder

16. april 2013

Ændrede regler pr. 1. marts 2013

Metalskrot og moms

26. marts 2013

Omvendt betalingspligt (reverse charge)

Udlæg og moms

5. marts 2013

Momslovens udlægsregel skal bruges rigtigt

Nyt styresignal fra SKAT

4. februar 2013

Momsfritaget salg af varer overtaget som ufyldestgjort panthaver mv.

Energiafgift - airconditionanlæg

17. januar 2013

Lempede regler giver større mulighed for godtgørelse af afgifter

SKAT ændrer praksis

29. maj 2012

Moms på byggegrunde - nyt styresignal

Formidling af ferieboliger

16. maj 2012

Hvordan skal momsen afregnes?

Varevogne

29. marts 2012

Momsfradrag og privatbenyttelsesafgift

Moms på byggegrunde

24. januar 2012

Privatpersoners momspligt ved salg af byggegrunde

Ændringer i afgiftslovgivningen

8. januar 2012

En række afgiftssatser er ændret

Momsfradrag - rådgiverydelser

28. september 2011

Vanskeligt at opnå momsfradrag på rådgiverudgifter ved salg af kapitalandele

Godtgørelse af elafgift

23. juni 2011

Folketinget har vedtaget en række lempelser og ændringer

Kostrådgivning

24. maj 2011

Hvornår er kostrådgivning momsfri?

EU-salgsangivelse

3. maj 2011

Nye angivelsesregler fra 1. juli 2011

Hotelregninger

1. april 2011

Hvornår er der momsfradrag?

Optikere og øjenlæger

10. marts 2011

Momspligt

Listesystemet

22. februar 2011

Det nye system "EU-salg uden moms" udskydes muligvis

Delregistrering efter momsloven

8. februar 2011

SKAT skærper praksis

Messer og konferencer i EU-lande

24. januar 2011

Nye momsregler fra 2011

Momsfradrag for hotel og restauration

19. januar 2011

Forhøjet fradrag for hotelovernatninger

Moms på fast ejendom

13. januar 2011

En gennemgang af nyeste praksis

Grænsehandel med varige forbrugsgoder

5. december 2010

SKAT skærper tonen

Andelsboligforeningers momspligt og lønsumsafgiftspligt

11. november 2010

Ny praksis - og mulighed for tilbagebetaling

Kantinemoms - genoptagelse

11. oktober 2010

Momsfradrag for bespisning af forretningsforbindelser og ansatte under møder i virksomheden

Moms af applikationer til mobiltelefoner

4. oktober 2010

Bindende svar fra Skatterådet

Tab på debitorer

10. august 2010

Lempelse af momspraksis

FACIT vedrørende

5. februar 2010

Moms - ændringer i momslovgivningen

Tilbagebetaling af moms i udlandet

24. april 2009

Fristen er 30. juni 2009. Nye regler på vej!

Gulpladebiler op til 4 ton

19. marts 2009

Lempeligere regler fra og med 13. marts 2009

Kantinemoms

7. november 2008

Nye regler for kantineordninger

Elektronisk momsangivelse

24. september 2008

Alle virksomheder skal til tasterne

Nyt om gulpladebiler

16. april 2008

Regeringen har indgået aftale med Folketingets øvrige partier om at ændre reglerne for gulpladebiler

Velgørende foreninger

25. maj 2007

Ansøgning om momskompensation én gang årligt

Boligselskabers juridiske status

1. februar 2007

Moms og lønsumsafgift for boligselskaber - ny dom på området

Landsskatteretten underkender SKAT

14. november 2006

Landsskatteretten har i flere sager afgjort, at en boligorganisation skal anses som én juridisk enhed

Gavekort og moms

31. august 2006

Skatterådet har bekræftet, at der ikke skal beregnes salgsmoms ved udstedelsen af et gavekort

Grænsehandel

30. juni 2006

Skatterådet har afgivet en række bindende svar vedrørende grænsehandel

Moms på lægeerklæringer

14. maj 2005

Den momsmæssige behandling afhænger af hovedformålet med ydelsen

Momsfradrag

15. februar 2005

Der er tre grundlæggende betingelser for momsfradrag

De nye EU-lande

7. september 2004

En kort gennemgang af beskatning, sociale bidrag og moms i de nye EU-lande

Refusion af udenlandsk moms

22. juni 2004

Fristen for ansøgning om momsrefusion af udgifter i andre EU-lande for 2003 udløber den 30. juni 2004

Ny offentlig partner

17. juni 2004

Ny arbejdsdeling mellem ToldSkat og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Fællesregistrering

19. maj 2004

En lovændring betyder udvidet adgang til fællesregistrering efter momsloven

Rådgiveromkostninger

23. april 2004

Landsskatteretten har afgjort, at der er momsfradragsret for rådgiveromkostninger ved omdannelse af en momspligtig virksomhed

Energiafgifter

13. april 2004

Skatteministeren har fremsat lovforslag om ændring af energiafgiftslovgivningen. De mest markante ændringer i lovforslaget vil berøre afgifterne på gas og naturgas, olieprodukter, kul, elektricitet og kuldioxid (CO2).

Energiafgifter

10. februar 2004

Artiklen giver en kort gennemgang af reglerne om godtgørelse af energiafgifter og afgifter på ledningsført vand

Nye faktureringsregler

9. december 2003

Den nye momsbekendtgørelse med de ny fakturaregler er nu offentliggjort

Genoptagelsesfrister

1. juli 2003

Kortere genoptagelsesfrister af skatte- og afgiftsansættelsen

Refusion af udenlandsk moms

2. juni 2003

Fristen for ansøgning om refusion af moms der vedrører 2002 er 30. juni 2003

Motorkøretøjer og moms

3. marts 2003

Den momsmæssige behandling afhænger af, om motorkøretøjet anses for at være et personmotorkøretøj eller et køretøj indrettet til godstransport

Udlejning af fast ejendom

7. februar 2003

Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom er som udgangspunkt momsfritaget. Aktiviteten kan dog gøres momspligtig, hvis udlejer ønsker det.

Momsnyt

1. oktober 2002

Forskellige ændringer af reglerne på momsområdet

Almenvelgørende foreninger

21. august 2002

Lempeligere momsregler for almenvelgørende foreninger og velgørende arrangementer

Sponsorpakker

11. juli 2002

Idrætsklubber og lignende, som sælger sponsorpakker, skal opdele salgsfakturaen i de forskellige elementer, der indgår i pakken

Ændring af momsloven

18. maj 2002

Forslaget til ændring af momsloven er nu vedtaget. Ændringen betyder bl.a. at momsregistreringsgrænsen og grænsen for månedsvis momsafregning hæves.

Momsrefusion 2001

17. maj 2002

Fristen for ansøgning om refusion af moms betalt i andre EU-lande for kalenderåret 2001 udløber den 30. juni 2002

Hjemme-pc og momsforhold

29. april 2002

Skatteministeren har redegjort for de momsmæssige forhold ved hjemme-pc ordningen

Godtgørelse af energiafgifter

10. april 2002

Som udgangspunkt skal momsregistrerede virksomheder måle deres energiforbrug, hvis afgifterne af forbruget skal godtgøres. Der findes dog alternativer til den konkrete måling af forbruget, nemlig opgørelse af forbruget baseret på energianlæggets effekt og opgørelse på basis af lokalernes areal. Landsskatteretten har afgjort, at beregningen skal omfatte et helt år, hvis man anvender en af de alternative metoder.

Ændring af momsloven

10. marts 2002

Interessante ændringer af momsloven i nyt lovforslag

Efteropkrævning af moms

25. februar 2002

Told- og Skattestyrelsen har præciseret de korrekte beregningsmodeller ved efteropkrævning af moms. Modellerne viser, hvornår et modtaget vederlag skal anses som værende inklusive eller eksklusive moms.

Sportsmoms

14. december 2001

Bowlingcentre får moms retur uden videre - andre udbydere af sportsaktiviteter bør fremsætte krav inden 31. december 2001

Momsfradrag på rådgiverydelser

30. november 2001

Nyt cirkulære opstiller betingelser for at en sælger af en virksomhed kan opnå fradrag for moms på rådgiverydelser i forbindelse hermed

Internethandel

30. oktober 2001

Særlige momsmæssige problemstillinger ved internethandel

Tilbagebetaling af kantinemoms

3. august 2001

Anmodning skal indsendes senest 1. januar 2002